Doniczki wysokie dostępne od ręki: https://don-kwiat.pl/doniczki/doniczki-produkcyjne/doniczki-okragle-wysokie-do-roz/
A A A

Jakość wody i jej temperatura

Woda stosowana do nawadniania roślin powinna odpowia­dać następującym warunkom:

1) mieć odczyn zbliżony do obojętnego (pH 6—7), przy czym woda o odczynie lekko kwaśnym jest odpowiedniejsza niż o od­czynie zasadowym (odkwaszenie gleby jest zabiegiem znacz-: nie prostszym niż jej zakwaszenie);

2) nie powinna zawierać więcej części stałych {tzw, suchej; pozostałości^po odparowaniu wody) niż 0,5 g w litrze.

Przydatność wody do nawadniania zależy również od ro­dzaju substancji rozpuszczonych w wodzie i ilościowych sto­sunków między nimi. Najbardziej szkodliwym składnikiem jest chlor, występujący w różnych związkach. Dlatego też woda z wodociągów miejskich, przeważnie silnie chlorowana ze wzglę­dów sanitarnych, ma często ograniczoną przydatność do podle­wania roślin. Dla stwierdzenia przydatności tej wody' do na­wadniania konieczne jest wykonanie szczegółowej chemicznej analizy. Badania takie przeprowadzają stacje sanitarno-epidemiologiczne, a także niektóre stacje chemiczno-rolnicze.

"Woda ze stawów, rzek i jezior powinna być również podda­na analizie. Wprawdzie zwykle nie zawiera ona nadmiernych ilości soli mineralnych, jednakże jest często zanieczyszczona substancjami pochodzącymi ze ścieków, niektóre zaś z tych substancji są toksyczne dla roślin.